Regulamin świetlicy szkolnej

Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie

Rok szkolny 2017/2018

Regulamin Świetlicy Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie stworzony na podstawie:

art. 67 ust. 1 pkt. 3 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół ( Dz. U. Nr 61, poz. 624 z 2001 r. z późn. zm. )

Statutu Szkoły Podstawowej Nr 57 w Lublinie

Świetlica szkolna jest integralną częścią szkoły, w której prowadzi się zadania wychowawcze i kształcące

dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci.

Zadania świetlicy

1. Zapewnienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości.

2. Organizowanie zespołowej nauki. Wdrażanie do samodzielnej pracy umysłowej i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce.

3. Kształtowanie u dzieci właściwej postawy społeczno-moralnej, wyrabianie osobowościowych cech charakteru takich jak: pracowitość, zdyscyplinowanie, odwaga cywilna, odpowiedzialność, tolerancja.

4. Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy na świeżym powietrzu.

5. Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych.

6. Ujawnianie i rozwijanie zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień uczniów.

7. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

8. Prowadzenie działań profilaktycznych promujących zdrowy i bezpieczny styl życia.

Dokumentacja świetlicy

1. Regulaminy Świetlicy szkolnej

2. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo – wychowawczej Świetlicy szkolnej

3. Dziennik zajęć

4. Ramowy rozkład dnia Świetlicy szkolnej

5. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej

Założenia organizacyjne

1. Do świetlicy przyjmuje się dzieci z klas I oraz IV, które muszą przebywać dłużej w szkole ze względu na czas pracy rodziców oraz inne okoliczności.

2. Przyjmowanie uczniów do świetlicy odbywa się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców/opiekunów prawnych dziecka (karty zgłoszeń), rozpatrzonego przez Komisję Rekrutacyjną.

3. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godz. 6:30 – 16:30.

4. Świetlica realizuje roczny plan pracy opiekuńczo– wychowawczej.

5. Zajęcia świetlicowe organizowane są systematycznie, w ciągu całego dnia, z uwzględnieniem potrzeb edukacyjnych oraz rozwojowych dzieci, a także ich możliwości psychofizycznych. Na świetlicy uczniowie mają również możliwość odrabiania lekcji.

6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innym pomieszczeniu (sala komputerowa, sala gimnastyczna, biblioteka) lub na boisku szkolnym, szczególnie w sytuacjach, gdy pozwalają na to warunki pogodowe.

7. Uczniowie, przebywający w Świetlicy zobowiązani są do przestrzegania Regulaminu Świetlicy.

8. Wychowawcy świetlicy zamieszczają bieżące informacje dotyczące pracy świetlicy w zakładce „Świetlica” na oficjalnej stronie internetowej szkoły.

Wewnętrzny regulamin świetlicy szkolnej

1. Uczeń po wejściu do świetlicy ma obowiązek zgłosić się do nauczyciela w celu odnotowania na liście obecności.

2. Uczeń ma obowiązek informowania wychowawcy świetlicy o każdorazowym, nawet krótkotrwałym, oddaleniu się.

3. Dzieci mają obowiązek szanować i dbać o wyposażenie świetlicy.

4. W świetlicy dzieci nie mogą korzystać z urządzeń mobilnych przyniesionych z domu.

5. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za przedmioty przynoszone do szkoły.

6. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek przyprowadzenia dziecka do świetlicy (sala nr 2), nie zostawiając dzieci w szatni bez opieki.

7. Uczniowie ze świetlicy odbierani są przez rodziców lub inne upoważnione osoby w karcie zgłoszeniowej.

8. Osobom nieupoważnionym lub opiekunom w stanie nietrzeźwym dzieci nie będą przekazywane. Wychowawca będzie wzywał innego opiekuna wymienionego w karcie. O takiej sytuacji będzie informowany dyrektor szkoły oraz pedagog, w szczególnych przypadkach policja.

9. Rodzic/opiekun prawny zobowiązany jest do poinformowania wychowawcy świetlicy o odbiorze dziecka ze świetlicy.

10. Rodzic/opiekun zobowiązany jest do osobistego odbioru dziecka ze świetlicy, oczekując na niego przed salą świetlicową. Nie można wywoływać dziecka przez telefon, umawiać się z nim przed szkołą.

11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia „wyprawki świetlicowej” wskazanej przez wychowawców świetlicy.

12. Wychowawcy świetlicy, podczas pracy z dziećmi, współpracują z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami klas.

13. Obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych jest przestrzeganie godzin pracy świetlicy i punktualnego odbierania dzieci. W przypadku ponownego spóźnienia się nastąpi skreślenie ucznia z listy.

15. Na terenie świetlicy spożywanie posiłków/napojów odbywa się wyłącznie przy stoliku, za zgodą wychowawcy świetlicy.

16. Ze względu na kształcenie pozytywnych nawyków żywieniowych naszych uczniów, na terenie świetlicy obowiązuje zakaz przynoszenia i spożywania napojów gazowanych oraz niezdrowych przekąsek (tj. chipsy, tik-taki, gumy do żucia, lizaki, twarde landrynki i cukierki).

17. W świetlicy, przez cały rok, obowiązuje zmiana obuwia.

18. Rodzice/opiekunowie zobowiązani są powiadomić wychowawców świetlicy o zmianie danych kontaktowych oraz wszystkich istotnych informacjach, które mogą mieć wpływ na bezpieczeństwo i funkcjonowanie dziecka w szkole (choroby, alergie, orzeczenia

poradni itp.)

19. Jeżeli w ciągu trwania roku szkolnego rodzice/opiekunowie zdecydują się zrezygnować z uczęszczania dziecka do świetlicy szkolnej, zobowiązani są do pisemnego zgłoszenia tego faktu wychowawcy świetlicy.

20. Każdego dnia wychowawca świetlicy wyznacza spośród uczniów dyżurnego, któremu zostają przydzielone określone zadania.

21. Po uzgodnieniu z wychowawcą świetlicy uczeń może samodzielnie wyjść do toalety.

22. Zachowanie uczniów podczas pobytu w świetlicy notowane jest w „Dzienniku Świetlika”.

Regulamin przyjęty przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 57 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie dn. 13 września 2017 roku

 


góry

Click to Flip
góry

Share:

Recent Post

Delta

Gamma

Beta

Alfa